طراحی یک محصول با کیفیت خود یک هنر است

از معماری های جذاب در مقابل سرویس های وب منبع استفاده کنید. سیستم عاملهای منبع باز را به طور تدریجی از طریق مشارکت ذهن مطابق با استاندارد حفظ کنید.